ประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

#dd
30 กรกฏาคม 2564

ประกาศมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ